Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY WDROŻONO ZARZĄDZENIEM DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TIK TAK
Z DNIA 20.05.2024r

Polityka Ochrony małoletnich w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Tik Tak
w Warszawie
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników naszej placówki jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.
Każdy pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, zwanych dalej "standardami", ma każdy:
1) organ zarządzający jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
2) organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Zarządzenie Nr 16/2023-24

Standardy Ochrony Małoletnich

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved