Cennik

Usługi świadczone w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława Pokorskiego OFM są płatne.

1. W dniu podpisania umowy pobierana jest jednorazowa, opłata (wpisowe) w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych). Opłata wpisowa nie jest pobierana w przypadku zawierania umów na świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w kolejnych latach dla tego samego Dziecka.

2. Z opłaty wpisowej pokrywany jest koszt ubezpieczenia Dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, w okresie, w którym Dziecko uczęszcza do Punktu Przedszkolnego oraz zakup niezbędnych podręczników.

3. W roku szkolnym 2023/2024 czesne - miesięczna opłata stała za wykonywanie usług wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych - wynosi 900,00 zł.

4. Czesne naliczane jest w pełnym wymiarze za cały miesiąc, niezależnie od ilości dni pobytu Dziecka w Punkcie Przedszkolnym i przez cały okres obowiązywania Umowy.

5. W przypadku równoczesnego uczęszczania drugiego i kolejnego dziecka Rodzicom/Opiekunom przysługuje zniżka opłaty stałej w wysokości 100,00 zł.

6. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

7. Wpłaty z powyższych tytułów można dokonać przelewem na rachunek bankowy nr:

02 1160 2202 0000 0001 8721 6491 (w tytule przelewu prosimy podać miesiąc za jaki regulowana jest odpłatność, imię i nazwisko dziecka) lub gotówką do kasy Punktu Przedszkolnego.

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved