Nasz zespół

Dyrektor - Cecylia Cieślak 

Pedagog specjalny, socjoterapeuta, terapeuta środowiskowy Certyfikat PTP. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wieloletni pracownik-specjalista Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu – psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci oraz poradni dla dzieci z autyzmem; nauczyciel zespołu szkół integracyjnych w Warszawie. Prowadziła terapię grupową oraz indywidualną. Współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówką oświatową, studia podyplomowe na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Socjoterapii i pomocy psychologicznej.

Główny Psycholog - Milena Rzuczkowska

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, terapeuta integracji sensorycznej – Certyfikat PSTIS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Nauczyciel zespołu szkół integracyjnych. Pracuje z dziećmi, ze spektrum autyzmu oraz z trudnościami w zachowaniu. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z małymi dziećmi, jak i nastolatkami, w terapii indywidualnej oraz jako terapeuta cień.

Logopeda - Kamila Zapałowicz

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2010) oraz Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego (2013). W 2020 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła terapię psychologiczną oraz logopedyczną dzieci ze spektrum autyzmu w różnych placówkach (przedszkole integracyjne, poradnia). Pracowała również z dorosłymi osobami z autyzmem. Obecnie prowadzi zajęcia logopedyczne z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz dziećmi z zaburzeniami mowy. Brała udział w szkoleniach m.in. w CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ („Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu", „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera", „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją.", „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych", „Terapia neurobiologiczna dla początkujących") oraz DOBREJ KADRZE („Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy", „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie", „Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych", „Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej"). Ukończyła także szkolenia m. in. z zakresu diagnozy i terapii miofunkcjonalnej, umiejętności oralno-motorycznych w terapii integracji sensorycznej, wykorzystania elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej oraz cykl szkoleń online organizowanych przez Teczkę Logopedy. Brała również udział w konferencjach i seminariach organizowanych m.in. przez Koło Miłośników Żywego Słowa.

Fizjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna, terapeuta SI - Aniela Wrona

Nauczyciel mianowany. Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej z logopedią. Certyfikowany terapeuta SI. Od ponad 15 lat prowadzi zajęcia terapii SI, terapii ruchowej oraz terapii pedagogicznej (rewalidacja) z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem.
Ukończyła szkolenia m.in.:
● INPP integracja odruchów – program szkolny;
● Psychomotoryka wg Procus i Block;
● Trening umiejętności społecznych.

Psycholożka - Maria Młodożeniec

Absolwentka wydziału psychologii ze specjalizacją psychologii klinicznej, a także studium pedagogicznego oraz studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Ukończyła liczne szkolenia m.in.: grafomotoryka; diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem testem PEP-R; praca terapeuty - cienia z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera; metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna. Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywała w Centrum Zdrowia Dziecka, Wojskowym Instytucie Medycznym, a także poradni pedagogiczno-psychologicznej. Nie wyobraża sobie innej pracy niż tej z dziećmi.

Pedagog - Anna Laskus

Z wykształcenia pedagog specjalny, surdopedagog, olifrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła kursy konstruowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, kurs terapii autyzmu, szkolenie „Komunikacja alternatywna i wspomagająca. Diagnoza", szkolenie „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu". Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia. Zna Polski Język Migowy na poziomie A1. Odbyła praktyki w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób niesłyszących i niedosłyszących oraz w placówkach kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Prywatnie mama dwóch chłopców. Bardzo dobrze czuje się w towarzystwie dzieci, a obserwacja postępów i pokonywanych przez nie trudności przynosi jej ogromną radość i satysfakcję.

Pedagog specjalny, specjalista WWR - Monika Stępień

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu: Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera. Ukończyła liczne szkolenia oraz kursy w zakresie: terapii behawioralnej - kurs bazowy (PSTB), komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC u Joanny Pachutko, aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, terapii VR (Unicorn) oraz tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych IPET. W Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Fundacji Pomoc Autyzm uczestniczyła w szkoleniach oraz konferencjach międzynarodowych dotyczących terapii dzieci w spektrum autyzmu. Posiada kwalifikacje w kierunku oceny funkcjonalnej (PEP-3, VB-MAPP), wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia WOPFU, a ponadto jest certyfikowanym Trenerem TUS oraz Terapeutą ręki I i II stopnia. Obecnie kończy studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Collegium Humanum oraz rozpoczęła studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zawsze z wielką dumą patrzy na postępy swoich podopiecznych. W codziennej pracy cechuje ją pozytywne nastawienie, kreatywność oraz nieszablonowe myślenie.

Nauczyciel terapeuta pedagogiczny, arteterapeuta - Anna Aleksandrowicz 

Absolwentka Architektury Krajobrazu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Autorka projektu ogrodu terapeutycznego dla dzieci z autyzmem, pasjonatka hortiterapii, z doświadczeniem w pracach manualnych.
Ukończyła przygotowanie pedagogiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także studia podyplomowe Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej – tytuł pracy końcowej „Arteterapia a stymulowanie wielozmysłowe rozwoju dzieci z autyzmem". Certyfikowany terapeuta ręki.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach:
● „Terapia dziecka z autyzmem";
● „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem testem PEP-R";
● „Diagnoza i terapia ręki z elementami grafomotoryki I i II stopień";
● „Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET); Sensoplatyka® - Wstęp";
● „Zachowania samobójcze i samookaleczenia u dzieci i młodzieży";
● „Analiza rysunku dziecka";
● Kurs florystyczny.

 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „TIK TAK" im. o. Leona Zdzisława
Pokorskiego OFM.

ul. Radziwie 7 lok. U04
01-164 Warszawa

Media Społecznościowe

© TIK TAK - All Rights Reserved